„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Statut

S T A T U T

STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA NOWOTWORY KRWI

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi”

 

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zamość. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz za granicą.

 

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U.nr.20,poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

 

ROZDZIAŁ II.

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy, szczególnie medycznej, osobom chorym na nowotwory krwi – układu limfatycznego oraz osobom chorym na inne nie onkologiczne choroby wyżej wymienionych układów.
 2. Cel ten Stowarzyszenie będzie realizować m. in. przez : 
  1. Gromadzenie środków finansowych na zakup aparatury diagnostycznej koniecznej dla rozpoznania choroby oraz sprzętu medycznego  do leczenia chorych.
  2. Świadczenie pomocy chorym zakwalifikowanym do operacji przeszczepu szpiku w kraju i w uzasadnionych przypadkach za granicą,
  3. Pomoc chorym w zakresie zaopatrzenia w leki niezbędne w ich nowoczesnym leczeniu,
  4. Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Informacji dla chorych i ich rodzin,
  5. Prowadzenie okazjonalnej działalności wydawniczej,
  6. Starania o poprawę warunków hospitalizacji chorych na Oddziale Hematologicznym Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. Z o.o. lub oddziale kontynuującym jego działalność
  7. Propagowanie dawstwa szpiku,
  8. Promocję oraz popieranie działań mających na celu pomoc w walce z chorobą, zwłaszcza nowotworową,
  9. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zaangażowanego w leczenie chorych,
  10. Udzielanie wszelkiej innej pomocy chorym uznanej za potrzebną przez członków Stowarzyszenia.
  11. Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.

 

§ 8

Stowarzyszenie współpracuje z Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Stowarzyszenia.

 

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

§ 10

Stowarzyszenie może przyjmować zarówno z kraju jak i z zagranicy darowizny, zapisy, świadczenia przekazywane przez podmioty fizyczne, prawne i gospodarcze.

 

 

ROZDZIAŁ III.

Członkowie, prawa i obowiązki.

 

§ 11

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, nie pozbawiony praw publicznych, który wypełni deklarację członkowską i uzyska akceptację Zarządu Stowarzyszenia. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Członek Stowarzyszenia ma prawo : 
  1. być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. wybierać i odwoływać członków władz Stowarzyszenia,
  3. wyrażać opinie i zgłaszać postulaty wobec władz Stowarzyszenia,
  4. brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące jego osoby,
 3. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek : 
  1. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
  2. stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnie opłacać składki członkowskie.
 4. Członek Stowarzyszenia może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu jeśli : 
  1. działa na szkodę Stowarzyszenia lub postępuje niezgodnie ze statutem Stowarzyszenia,
  2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  3. postępuje niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi,
  4. z powodu nieopłacenia składek członkowskich za okres powyżej jednego roku,
 5. Od Uchwały o wykluczeniu zainteresowany członek może się odwołać w ciągu miesiąca do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV.

Władze Stowarzyszenia.

 

§ 12

 1. Władzami Stowarzyszenia są : 
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Wszystkie uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy ich składu osobowego, za wyjątkiem spraw związanych z uchwaleniem statutu, zmian w jego treści i rozwiązaniem Stowarzyszenia, w których to sprawach obowiązują uchwały podjęte kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów w obecności ponad połowy członków Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. W przypadku braku kworum ogłasza się drugie posiedzenie, na którym nie obowiązuje wyżej wymieniona ilościowa obecność składu osobowego.

 

§ 13

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Termin corocznego Walnego Zgromadzenia Członków jest ustalany w lutym, na dzień między 1 kwietnia a 31 maja. Termin ten jest ogłaszany poprzez wywieszenie i informację telefoniczną w siedzibie Stowarzyszenia.
 3. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków na żądanie (pisemne) jednej trzeciej członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w ciągu miesiąca od zgłoszenia tego żądania. Inicjatorzy zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków są zobowiązani podać powody swego żądania. Zarząd może także zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy. Za poinformowanie członków o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jego terminie odpowiada Zarząd.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
  1. uchwalenie Statutu,
  2. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płatności,
  3. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. udzielenie skwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków (udzielenie tzw absolutorium).
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków głosowane są w sposób jawny. Na żądanie jednej czwartej uprawnionych do głosowania uchwała w danej konkretnej sprawie musi być głosowana w sposób tajny.

 

§14

Organem zarządzającym Stowarzyszenie jest Zarząd, liczący 5 osób, składający się z Prezesa, dwóch Zastępców, Skarbnika i Sekretarza. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, rozporządza jego majątkiem i reprezentuje na zewnątrz.

 

§ 15

 1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności : 
  1. ustala programy działania i sposoby ich realizacji,
  2. decyduje o przeznaczeniu funduszy na realizację poszczególnych celów Stowarzyszenia i na określone formy działalności Stowarzyszenia
  3. uchwala preliminarze budżetowe i sporządza sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
  4. podejmuje uchwały w sprawie zatrudniania pracowników,
  5. decyduje o nabyciu, zbyciu i obciążeniu składników majątkowych Stowarzyszenia.
 2. Do reprezentacji Stowarzyszenia we wszelkich sprawach majątkowych i niemajątkowych uprawnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu.

 

§ 16

 1. Członkami pierwszego Zarządu są osoby powołane przez założycieli. Kadencja tego Zarządu rozpoczyna się od dnia zarejestrowania Stowarzyszenia i trwa 5 lat.
 2. Na kolejne pięcioletnie kadencje Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Członkostwo w zarządzie ustaje automatycznie przed upływem pięcioletniej kadencji wskutek śmierci członka lub zrzeczenia się mandatu. Walne Zgromadzenie Członków może pozbawić mandatu z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub nieusprawiedliwionego nie wykonywania funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 4. Zebrania Zarządu zwoływane są nie rzadziej, niż raz na pół roku.
 5. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
 6. Zarząd może podjąć uchwałę również bez odbycia zebrania, to jest w drodze pisemnego głosowania, jeśli wszyscy jego członkowie wyrażają na to zgodę również pisemną.
 7. Głosowanie organizuje i przeprowadza Prezes lub Sekretarz, ewentualnie inny członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa.
 8. Uchwały Zarządu powinny być zaprotokółowane i podpisane przynajmniej przez Prezesa i osobę prowadzącą protokoły.

 

§ 17

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza. Kadencja Komisji trwa 5 lat.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą : 
  1. a/ badanie prawidłowości i celowości gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  2. b/ ocena działalności merytorycznej i organizacyjnej Zarządu,
  3. c/ przynajmniej raz do roku przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności wraz z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie skwitowania Zarządowi z jego działalności

 

§ 18

W razie konieczności uzupełnienia składów Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, dokonuje tego Walne Zgromadzenie Członków , zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze członków lub organów.

 

§ 19

 

Osoby pełniące funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 4. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 

§ 20

 

W stowarzyszeniu zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział V 

Majątek i Fundusze

 

§ 21

Majątek Stowarzyszenia powstaje :

 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dochodów z własnej działalności statutowej,
 4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkownikiem Stowarzyszenia
 5. dotacji i ofiarności publicznej.

 

§ 22

 1. Dochody Stowarzyszenia pochodzić mogą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji, subwencji, grantów oraz sponsoringu,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku stowarzyszenia,
  5. działalności gospodarczej.
 2. Źródłami powstania majątku Fundacji mogą być ponadto, dochody z operacji finansowych, przekazywane przez osoby fizyczne odpisy podatku dochodowego, nawiązki orzekane przez sądy karne, inne wpłaty dokonywane na rachunek Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Dochód osiągany przez Stowarzyszenie w całości jest przeznaczany na realizacje jej celów statutowych.

§ 23

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 

§ 24

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 25

Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 26

W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek po spłacie zobowiązań przejmuje Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. w Zamościu z przeznaczeniem wyłącznie na rzecz Oddziału Hematologicznego – bądź w razie zmian organizacyjnych, jednostka prawna, w skład której wchodzić będzie Oddział Hematologiczny, kontynuujący działalność wyżej wymienionego Oddziału.

 

ROZDZIAŁ VI.

Postanowienia końcowe.

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 28

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa tryb jego likwidacji.

 

§ 29

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy „Prawa o Stowarzyszeniach”.

 

Niniejszy Statut, zgodnie z wymogami został uchwalony na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu w dniu 25 kwietnia 2006 roku (Uchwała Nr.3), oraz zmieniona treść § 2 na walnym nadzwyczajnym zgromadzeniu Stowarzyszenia w dniu 15 czerwca 2009 roku (Uchwała nr 1), oraz na Walnym zgromadzeniu w dniu 8.04.2014 roku (Uchwała nr 5).