Statut "Stowarzyszenia Pomocy Chorym Na Nowotwory Krwi"

S T A T U T

STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA NOWOTWORY KRWI

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi”

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zamość. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz za granicą.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość

prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U.nr.20,poz.104 z późniejszymi zmianami)

oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

ROZDZIAŁ II.

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy, szczególnie medycznej, osobom chorym na nowotwory krwi – układu limfatycznego oraz osobom chorym na inne nieonkologiczne choroby wyżej wymienionych układów.

 1. Cel ten Stowarzyszenie będzie realizować m.in. przez :

  1. gromadzenie środków finansowych na zakup aparatury diagnostycznej koniecznej dla rozpoznania choroby oraz sprzętu medycznego do leczenia chorych,

  2. świadczenie pomocy chorym zakwalifikowanym do operacji przeszczepu szpiku w kraju i w uzasadnionych przypadkach za granicą,

  3. pomoc chorym w zakresie zaopatrzenia w leki niezbędne w ich nowoczesnym leczeniu,

  4. utworzenie i prowadzenie Ośrodka Informacji dla chorych i ich rodzin,

  5. prowadzenie okazjonalnej działalności wydawniczej,

  6. starania o poprawę warunków hospitalizacji chorych na Oddziale Hematologicznym Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. Z o.o. lub oddziale kontynuującym jego działalność,

  7. propagowanie dawstwa szpiku,

  8. promocję oraz popieranie działań mających na celu pomoc w walce z chorobą, zwłaszcza nowotworową,

  9. pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zaangażowanego w leczenie chorych,

  10. udzielanie wszelkiej innej pomocy chorym uznanej za potrzebną przez członków Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie współpracuje z Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 10

Stowarzyszenie może przyjmować zarówno z kraju jak i z zagranicy darowizny, zapisy, świadczenia przekazywane przez podmioty fizyczne, prawne i gospodarcze.

ROZDZIAŁ III.

Członkowie, prawa i obowiązki.

§ 11

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, nie pozbawiony praw publicznych, który wypełni deklarację członkowską i uzyska akceptację Zarządu Stowarzyszenia. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 2. Członek Stowarzyszenia ma prawo :

  1. być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

  2. wybierać i odwoływać członków władz Stowarzyszenia,

  3. wyrażać opinie i zgłaszać postulaty wobec władz Stowarzyszenia,

  4. brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące jego osoby,

 1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek :

  1. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,

  2. stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia,

  3. regularnie opłacać składki członkowskie.

 1. Członek Stowarzyszenia może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu jeśli :

  1. działa na szkodę Stowarzyszenia lub postępuje niezgodnie ze statutem Stowarzyszenia,

  2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

  3. postępuje niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi,

  4. z powodu nieopłacenia składek członkowskich za okres powyżej

jednego roku,

Od Uchwały o wykluczeniu zainteresowany członek może się odwołać w ciągu miesiąca do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV.

Władze Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Władzami Stowarzyszenia są :

  1. Walne Zgromadzenie Członków,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

 1. Wszystkie uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy ich składu osobowego, za wyjątkiem spraw związanych z uchwaleniem statutu, zmian w jego treści i rozwiązaniem Stowarzyszenia, w których to sprawach obowiązują uchwały podjęte kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów w obecności ponad połowy członków Walnego Zgromadzenia Członków.

 2. W przypadku braku kworum ogłasza się drugie posiedzenie, na którym nie obowiązuje wyżej wymieniona ilościowa obecność składu osobowego.

§13

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, nie rzadziej niż raz w roku.

 2. Termin corocznego Walnego Zgromadzenia Członków jest ustalany w lutym, na dzień między 1 kwietnia a 31 maja. Termin ten jest ogłaszany poprzez wywieszenie i informację telefoniczną w siedzibie Stowarzyszenia.

 3. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków na żądanie (pisemne) jednej trzeciej członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w ciągu miesiąca od zgłoszenia tego żądania. Inicjatorzy zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków są zobowiązani podać powody swego żądania. Zarząd może także zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy. Za poinformowanie członków o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jego terminie odpowiada Zarząd.

 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności :

  1. uchwalenie Statutu,

  2. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płatności,

  3. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  4. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  5. udzielenie skwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków (udzielenie tzw. absolutorium).

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków głosowane są w sposób jawny. Na żądanie jednej czwartej uprawnionych do głosowania uchwała w danej konkretnej sprawie musi być głosowana w sposób tajny.

§14

Organem zarządzającym Stowarzyszenie jest Zarząd, liczący 5 osób, składający się z Prezesa, 2-ch Zastępców, Skarbnika i Sekretarza. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, rozporządza jego majątkiem i reprezentuje na zewnątrz.

§ 15

 1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności :

  1. ustala programy działania i sposoby ich realizacji,

  2. decyduje o przeznaczeniu funduszy na realizację poszczególnych celów Stowarzyszenia i na określone formy działalności,

  3. uchwala preliminarze budżetowe i sporządza sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,

  4. podejmuje uchwały w sprawie zatrudniania pracowników,

  5. decyduje o nabyciu, zbyciu i obciążeniu składników majątkowych Stowarzyszenia.

 1. Do reprezentacji Stowarzyszenia we wszelkich sprawach majątkowych i niemajątkowych uprawnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu.

§ 16

 1. Członkami pierwszego Zarządu są osoby powołane przez założycieli. Kadencja tego Zarządu rozpoczyna się od dnia zarejestrowania Stowarzyszenia i trwa 5 lat.

 2. Na kolejne 5-cio letnie kadencje Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków.

 3. Członkostwo w zarządzie ustaje automatycznie przed upływem 5-cio letniej kadencji wskutek śmierci członka lub zrzeczenia się mandatu. Walne Zgromadzenie Członków może pozbawić mandatu z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub nieusprawiedliwionego

niewykonywania funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 1. Zebrania Zarządu zwoływane są nie rzadziej, niż raz na pół roku.

 2. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.

 3. Zarząd może podjąć uchwałę również bez odbycia zebrania, to jest w drodze pisemnego głosowania, jeśli wszyscy jego członkowie wyrażają na to zgodę również pisemną.

 4. Głosowanie organizuje i przeprowadza Prezes lub Sekretarz, ewentualnie inny członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa.

 5. Uchwały Zarządu powinny być zaprotokółowane i podpisane przynajmniej przez Prezesa i osobę prowadzącą protokoły.

§ 17

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza. Kadencja Komisji trwa 5 lat.

 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą :

  1. badanie prawidłowości i celowości gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

  2. ocena działalności merytorycznej i organizacyjnej Zarządu,

  3. przynajmniej raz do roku przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności wraz z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie skwitowania Zarządowi z jego działalności.

§ 18

W razie konieczności uzupełnienia składów Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, dokonuje tego Walne Zgromadzenie Członków , zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze członków lub organów.

ROZDZIAŁ V.

Majątek i Fundusze

§ 19

Majątek Stowarzyszenia powstaje :

  1. ze składek członkowskich,

  2. darowizn, spadków, zapisów,

  3. dochodów z własnej działalności statutowej,

  4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkownikiem Stowarzyszenia

  5. dotacji i ofiarności publicznej.

§ 20

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 21

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 22

Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 23

W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek po spłacie zobowiązań przejmuje Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu z przeznaczeniem wyłącznie na rzecz Oddziału Hematologicznego – bądź w razie zmian organizacyjnych, jednostka prawna, w skład której wchodzić będzie Oddział Hematologiczny, kontynuujący działalność wyżej wymienionego Oddziału.

ROZDZIAŁ VI.

Postanowienia końcowe.

§ 24

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 25

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa tryb jego likwidacji.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy „Prawa o Stowarzyszeniach”.

Niniejszy Statut, zgodnie z wymogami został uchwalony na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu w dniu 25 kwietnia 2006 roku (Uchwała Nr.3), oraz zmieniona treść § 2 na walnym nadzwyczajnym zgromadzeniu Stowarzyszenia w dniu 15 czerwca 2009 roku ( Uchwała Nr 1).

Jesteśmy członkami

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych CML Advocates Network

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracujemy z: